Český institut otvorových výplní  

Technické normy

Česká technická norma (ČSN) je dokument schválený pověřenou právnickou osobou – Národním normalizačním orgánem, (v ČR ÚNMZ – Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle tohoto zákona, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Česká technická norma není obecně závazná.

ČSN se může stát závaznou na základě smluvního ujednání, např. „Dílo bude provedeno dle platných ČSN“.

Poznámka: Seznam technických norem je volně přístupný na http://seznamcsn.unmz.cz/.

Též je možné si ze stránek ÚNMZ stáhnout databázi ČSN, to je program s daty.

Na stránkách ÚNMZ je provozován systém ČSN on Line, kde je možné za minimální roční poplatek mít přístupně texty všech ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO a dalších normalizačních dokumentů.

Norma terminologická - stanoví názvosloví, termíny a definice, někdy také s vysvětlujícími poznámkami, obrázky, příklady apod. Může se jednat o vícejazyčný slovník nebo o názvoslovnou národní normu s definicemi a obrazovým znázorněným uváděných termínů

Norma výrobku - stanoví požadavky na výrobky v jejich určeném použití. Obsahují výčet vlastností výrobků pro běžné i specifické použití. Normy výrobků také stanoví požadavky na systém řízení výroby výrobku, umožňující dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků. Mohou obsahovat terminologii, pokyny pro odběr vzorků, pro zkoušení, balení a označování.

Určená norma - pro specifikaci technických požadavků na výrobky vyplývajících z nařízení vlády (např. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. stanovující technické požadavky na vybrané stavební výrobky), nebo jiného příslušného technického předpisu, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky. (Normy určené k jednotlivým nařízením vlády / Vyhláškám jsou publikovány ve Věstníku ÚNMZ, viz. http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)

Poznámka: Platí právní domněnka, že splňuje-li např. výrobek požadavky dané určené normy, má se za to, že jsou splněny požadavky na výrobek dané právním předpisem, ke kterému je norma určena, v rozsahu platnosti dané normy, kde může být určena norma jako celek, nebo jenom její část.

Harmonizovaná norma výrobku - norma výrobku obsahující přílohu (obvykle označenou ZA) týkající se ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích a stanovující podmínky pro označení výrobků CE pro jednotlivá určená použití.

Poznámka: Seznam harmonizovaných norem stavebních výrobků je přístupný v Úředním věstníku EU

Národní informativní příloha normy (označení NA) - část normy zařazená na její konec, která není normativní částí normy, a obsahuje informace a doporučení, která ovšem nelze považovat za normativní požadavky, nebo normové hodnoty.

Norma zkušební stanovuje zkušební metody, požadavky, postupy a podmínky pro provedení zkoušky, obsah protokolu o zkoušce, popř. popis zkušebního zařízení a pomůcek a další specifikace pro reprodukovatelné provádění zkoušek.

Norma klasifikační - norma, která z důvodu jednodušší komunikace mezi projektantem, výrobcem stavebního výrobku a jeho uživatelem (zhotovitelem stavby, stavitelem apod.) a z důvodu jednodušší deklarace vlastností výrobku na štítku výrobku vyjadřuje vlastnosti a hodnoty vlastností materiálů pomocí kódů a úrovní. Kód obvykle tvoří písmeno/písmena vycházející z anglického názvu vlastnosti a číslice značící hodnotu dané vlastnosti, nebo pouze pořadové číslo v tabulce hodnot. Obsahuje rozsah klasifikace k zabránění nesprávného použití výrobků. Klasifikace se provádí na základě výsledků zkoušek postupy podle příslušných klasifikačních norem, navazujících na normy zkušební, nejsou-li požadavky na jednotlivé klasifikační třídy přímo součástí norem na zkoušení. Klasifikační třídy stanovené pro jednotlivé vlastnosti (charakteristiky) výrobku jsou podkladem pro kódové značení výrobku s využitím symbolů označujících jednotlivé vlastnosti. Kód značení je součástí označení výrobku CE, popř. značení na štítku. Klasifikace je podkladem pro vymezení účelu užití výrobku ve stavbě, popř. pro přesnou technickou specifikaci výrobku vyjádřenou v úrovních nebo třídách jednotlivých jeho vlastností.

Norma stanovující požadavky pro použití ve stavebnictví - na národní úrovni navazují na normy výrobku tzv. normy pro použití výrobku ve stavbě. Tyto normy se zpravidla vztahují k výrobku, pro který platí ustanovení evropské harmonizované normy. Norma na použití výrobku uvádí minimální třídy nebo úrovně ukazatelů vlastností jednotlivých výrobků, a to v rozsahu tříd nebo úrovní daných harmonizovanou normou, které by výrobky při použití ve stavbách České republice měly splňovat, aby nebyl ohrožen oprávněný zájem. Jedná se např. o vlastnosti vyjadřující chování výrobků při zatížení klimatickými vlivy, kde jejich význam závisí na geografické poloze konstrukce, do které budou výrobky zabudovány. Takovou typickou vlastností je mrazuvzdornost. Mohou zde být uvedeny vlastnosti výrobků, v harmonizovaných normách označované „npd“, to je vlastnosti, které výrobce nemusí prohlašovat, pokud v zemi určeného použití výrobku se na výrobek nestanoví žádné požadavky předpisů.

Norma pro navrhování (projektování) - stanoví postupy a národní normové charakteristické a návrhové hodnoty veličin stavebních materiálů a výrobků, parametry prostředí, zatížení a další podklady pro bezpečný návrh konstrukce a stavby.

Norma pro provádění - Normy stanoví postupy a požadavky na prováděcí procesy, řemeslné postupy, technická řešení a provádění konstrukcí.

Technicko normalizační informace (TNI) - dokument vydávaný národním normalizačním orgánem (ÚNMZ) obsahující technické údaje, informace a doporučení, která ještě nemají předpoklad ke zpracování na úrovni technické normy. TNI nemá status technické normy, je dokumentem informativního charakteru.

Není-li odkaz na TNI výlučně uveden např. ve smlouvě, nemůže být vynucováno splnění požadavků TNI. Obvyklé smluvní ustanovení např. „Dílo bude provedeno dle platných technických norem“ se na TNI nevztahuje.

 

© 2013 CIOV | email: info@ciov.cz