Český institut otvorových výplní  

Okna

Okna jsou stavební výrobky, které nejsou určené pro přímou spotřebu. Jsou výrobci určeny pro použití ve stavbě, která je užívána jako „dílo“, které musí být řádně navrženo a provedeno. Pro správnou komunikaci mezi vlastníkem domu, investorem, projektantem, zhotovitelem, výrobcem nebo dodavatelem je vhodné znát správné termíny, tak jak je uvádí technické terminologické normy nebo normy výrobků.

ČSN EN 12519:2004 - Okna a dveře - Terminologie.
ČSN 74 6210:1985 - Kovová okna. Základní ustanovení.
ČSN 74 6550: 1985 - Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení.
ČSN EN 14351-1+A1:2011 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Okno - stavební výrobek uváděný jako takový na trh určený pro použití ve stavbě pro uzavření (vyplnění) stavebních otvorů ve stěně nebo střeše se sklonem, jenž obvykle propouští světlo a může zajišťovat větrání, tepelnou ochranu, ochranu proti hluku, popř. další funkce.

Střešní okno - okno určené pro osazení ve střeše nebo podobné konstrukci, která je šikmá; střešní okna mají stejné charakteristiky jako okna osazená ve svislých stěnách, s požadavky na funkčnost, čištění, údržbu a trvanlivost.

Balkónové dveře - stavební prvek (výrobek) pro uzavření otvoru ve vnější stěně, jenž propouští světlo, určené pro průchod osob na balkón a může zajišťovat větrání popř. další funkce. Z hlediska požadavků se jedná o okno výšky dveří, které umožňuje vstup nebo průchod. Na balkonové dveře se vztahují požadavky jako na okna.

Sestava - sestava dvou nebo více výrobků - oken v jedné rovině s nebo bez zvláštních rámů (např. okno a balkonové dveře tvoří sestavu), každý výrobek má samostatný rám.

Způsob otevírání okenního křídla - rozlišují okna pevná, tedy neotevíratelná (fixy), okna otevíravá kolem svislé osy - značka „O“; okna sklápěcí (kolem vodorovné osy) – zkratka „S“, okna s oběma způsoby otevírání, tj. okna otevíravá/sklápěcí – zkratka „OS“; okna posuvná (vodorovný pohyb křídla). Okna výsuvná (svislý pohyb křídla), okna otočná apod.

Způsob otevírání – grafické označování ve výkresech

jednokřídlové otevíravé levé / pravé okno otevíravé dovnitř / ven jednokřídlové levé / pravé otevíravé a sklápěcí okno
jednokřídlové otevíravé levé / pravé
okno otevíravé dovnitř / ven
jednokřídlové levé / pravé otevíravé
a sklápěcí okno

Pohyb křídla ve směru k uživateli je uveden prostřednictvím plných čar, pohyb křídla ve směru od uživatele je uveden prostřednictvím přerušovaných čar.

Okenní křídlo – pohyblivý dílec okna s průhlednou nebo průsvitnou výplní nebo neprůsvitnou výplní. Okenní křídlo je opatřeno kováním pro jeho zavírání / otevírání a závěsy, které přenáší hmotnost křídla a zatížení do rámu okna, sloupku, nebo poutce.

Uspořádání křídel v rovině okna - rozlišují se okna jednokřídlová; dvoukřídlová se středním sloupkem, dvoukřídlová s klapačkou - štulpová (nemají střední sloupek a na jednom křídle je umístěna štulpová lišta); tříkřídlová - sestávající obvykle z okna jednokřídlového otevíravého nebo pevného a dvoukřídlového s klapačkou; vícekřídlová okna.

Jednokřídlová Jednokřídlová
Dvoukřídlová Dvoukřídlová
Tříkřídlová Tříkřídlová
Vícekřídlová Vícekřídlová

Uspořádání křídel za sebou (kolmo na rovinu křídla) - okno jednoduché sestává z jednoho křídla, kde zasklení může tvořit jedno nebo více tabulí skla (izolační sklo); okno zdvojené tvořené dvěma křídly navzájem rozevíratelně spojenými, obvykle zasklenými, každé jednou tabulí skla („původní okno panelákové“); okna dvojitá - špaletová tvořená dvěma na sobě nezávislými křídly (každé se zavírá samostatně)

Pracovní (hlavní) křídlo - křídlo vícekřídlových oken nebo dveří, které se pro zajištění otevření pohybuje jako první.

Okenní rám - nosná nedílná část okna tvořící orámování okna, která umožňuje osazení do stavby a do kterého jsou osazovány výplně, to je zasklení (pevná okna), nebo okenní křídla. Okenní rám přenáší zatížení od vlastní hmotnosti okna a od vnějšího zatížení (zatížení větrem, sněhem) do stavební konstrukce stavby.

Slepý rám - rám osazený do stavební konstrukce, do kterého se vsadí a kotví okenní rám.

Klapačka - prvek kryjící styk křídel. Může být vnitřní nebo vnější a je připevněna k okennímu rámu.

Sloupek - svislý prvek rozdělující okenní rám na více částí.

Poutec - vodorovný svislý prvek rozdělující okenní rám po výšce na více částí.

Krycí lišta - prvek zakrývající spáru mezi okenním rámem a stavební konstrukcí, nebo styk rámů oken v okenních sestavách.

Výtokový otvor - otvory v dolním vlysu rámu nebo poutci okna pro odvádění srážkové vody, která vnikla mezi okenní křídlo a rám, tedy do funkční spáry.

Přivětrávací otvory - otvory v horním vlysu rámu nebo poutci okna pro dekompresi funkční spáry mezi okenním křídlem a rámem za účelem bezpečného odvodnění spáry zejména při hnaném dešti.

 

© 2013 CIOV | email: info@ciov.cz