Český institut otvorových výplní  

Výpně otvoru

Technické požadavky na výplně otvoru, tedy na stavební konstrukce stavby, stanoví Vyhláška č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Vyhláška stanoví mechanické, tepelně technické a akustické požadavky na výplně otvorů i požadavky na denní osvětlení, které limituje velikost zasklení popř. jeho světelnou propustnost. Za splnění těchto požadavků v procesu návrhu stavby odpovídá projektant a za použití vhodných výrobků do stavby tak, aby stavba splňovala základní požadavky dle stavebního zákona, zodpovídá zhotovitel stavby (§ 156 stavebního zákona)

Na území hl. města Prahy platí vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 2/2007 Sb. hl. m. Prahy. Tato vyhláška na daném území konkretizuje ve stejném duchu technické požadavky na stavby tak, jak je obecně stanoví vyhláška č. 268/2009 Sb.

Je tedy zřejmé, že odpovědnost výrobce se v procesu návrhu ani použití výrobku ve stavbě neuplatní, pokud výrobce zároveň není zhotovitelem stavby, tedy neprovádí stavební práce na staveništi spojené se zabudováním „svých“ výrobků do stavby. Odpovědnost výrobce týkající se shody dodaných výrobků s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o vlastnostech tím není dotčena.

 

© 2013 CIOV | email: info@ciov.cz