Český institut otvorových výplní  

Označení CE

Od 1.7.2013 závazný obsah štítku CE, která výrobce připojuje k výrobku stanoví Nařízení EU č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje Směrnice Rady 89/106/EHS.

Označení CE výrobce připojí k těm stavebním výrobkům, pro které vypracoval prohlášení o vlastnostech. Pokud výrobce upustil od vypracování prohlášení o vlastnostech, nesmí připojit na výrobek označení CE.

Připojením označení CE výrobci dávají na vědomí, že nesou odpovědnost za shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

Označení CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno ke stavebnímu výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.

Obsah označení CE dle čl. 9 Nařízení EU č. 305/2011

  1. dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení poprvé připojeno,
  2. název a sídlo výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy a adresy výrobce,
  3. jedinečný identifikační kód typu výrobku,
  4. referenční číslo prohlášení o vlastnostech,
  5. úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení,
  6. odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci,
  7. případně identifikační číslo oznámeného subjektu,
  8. zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci.
 

© 2013 CIOV | email: info@ciov.cz