Český institut otvorových výplní  

Legislativa

Od 1. 7. 2013 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje Směrnice Rady 89/106/EHS. Na rozdíl od Směrnice 89/106, nabývá Nařízení účinnosti přímo ve všech členských státech EU, tedy bez transpozice do národních právních předpisů. Tím se tedy i ruší v ČR nařízení vlády č. 190/2002 Sb., které na našem území zavádělo Směrnici 89/106/EHS. (též je možné používat název „Nařízení EU č. 305/2011“)

Nařízení č. 305/2011 definuje povinnosti výrobců, dovozců i distributorů při uvádění / dodávání stavebních výrobků na jednotný evropský trh, doklady které výrobce musí vydávat / poskytovat, co má závazně obsahovat štítek CE a samozřejmě i postupy a úkoly výrobce, které má učinit před uvedením stavebního výrobku na trh.

Ve vztahu ke stavebníkům, projektantům a zhotovitelům staveb, kteří navrhují použití či nakupují stavební výrobky je tu zásadní rozdíl, spočívající v tom, že výrobce místo ES prohlášení o shodě, které dříve vydával, vydává prohlášení o vlastnostech výrobku, ve kterém uvádí hodnoty vlastností výrobku obvykle ve formě tříd nebo úrovní, za které je odpovědný.

Poznámka: Souběžně s Nařízením EU 305/2011 stále platí Nařízení vlády č. 162/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. stanovující technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

 

© 2013 CIOV | email: info@ciov.cz